Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

U stemt uitdrukkelijk in met onderstaande voorwaarden vanaf het moment dat u een bestelling bij ons plaatst.

 

Woordenlijst

Verhuurder: Fiets-en Vespaverhuur Maro
Huurder: De persoon wiens naam is opgegeven bij reservatie.
Fiets: In de verdere algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, met fiets élk gehuurd object bedoeld.

Art 1: Huurperiode

 

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode enerzijds en aan het tarief anderzijds zoals op de huurovereenkomst is vermeld of schriftelijk is vereengekomen. 

Verlenging kan slechts door verleende toestemming van de verhuurder. 

De fiets moet steeds op het adres van de verhuurder ingeleverd worden uiterlijk op het afgesproken tijdstip dat vermeld staat op de verhuurovereenkomst.

 

 Art 2: Huursom en betaling

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst binnen het bedrijf van de verhuurder geldende tarieven. Een reservering is definitief als er een aanbetaling is gedaan. Tenzij het anders is overeen gekomen, dient betaling van de huursom contant te gebeuren voor de aanvang van de huurperiode.

 

 Art 3: Gebruik en aansprakelijkheid

De huurder verklaart de fiets in goede staat te hebben ontvangen.

Hij stelt vast dat de fiets beantwoordt aan de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

De huurder dient de fiets in dezelfde staat waarin hij/ zij de fiets heeft ontvangen bij de verhuurder in te leveren.

Een fiets is niet geschikt personen achterop te vervoeren. Dit is ten strengste verboden. Uitzondering zijn Vespa (voor zover dit werd aangegeven bij reservatie ivm de verzekering) en tandems.

 

Fietsverhuur Maro is NIET aansprakelijk voor welke schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. De fiets mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en door de in de huurovereenkomst genoemde berijder(s). Bij geschillen zijn de rechtbanken van Maaseik en Tongeren bevoegd.

 

 Art 4: Schade, verlies en diefstal

De huurder is aansprakelijk voor enerzijds alle schade aan en anderzijds het verlies van de fiets of onderdelen alsmede helm, veiligheidsslot, tas of andere toebehoren, ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode. Indien de fiets uit de macht van de huurder geraakt, dient hij/ zij de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 

De fiets is NIET verzekerd tegen diefstal- of cascoschade.

De franchise voor de verzekering bij schade waarbij de huurder in fout wordt gesteld, valt altijd ten laste van de huurder.

 

 Art 5: Kosten tijdens de huurperiode

 

Alle lasten en boetes ter zake van de fiets zijn in de verhuurperiode voor rekening van de huurder.
In geval van eender welke depannage wordt er een forfaitaire kost aangerekend van € 25 per depannage.

 

Art 6: Annulatie

U kan u reservatie kosteloos annuleren ten laatste 72 uur voor de voorziene levering, daarna blijft u altijd de hoofdsom verschuldigd. Voor groepen die meer dan 8 fietsen bestellen wordt er altijd 50% voorschot gevraagd, bij annulatie ten laatste één week voor de voorziene levering krijgt u uw voorschot terug in de vorm van een tegoed bon die u binnen het jaar bij ons dient te verzilveren.

Art 7: Alle afbeeldingen op deze website en op andere publicaties van Fiets-en Vespaverhuur Maro zijn louter informatief en in geen enkel geval bindend.

Art 8: Alle betwistingen van welke aard ook vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Maaseik, Tongeren of Hasselt, naar gelang de keuze van Fiets- en Vespaverhuur Maro

Art 9: Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen, dient het saldo volledig betaald te worden bij het begin van de huurperiode. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na ontvangst contant en zonder korting 

Art 10. Elke klacht dient schriftelijk te gebeuren en dient om geldig te zijn, ons binnen acht dagen na ontvangst van de factuur te bereiken.

Art 11. Iedere op haar vervaldag onbetaalde factuur draagt van rechtswege een interest van 1% per maand tot op de dag van haar betaling en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De cliënt die, zonder geldige reden, ons ertoe zou verplichten ons tot de Rechtbank te wenden voor invordering van het bedrag der factuur, verbindt zich ertoe een vergoeding te betalen gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 65, dit naast de hoofdsom der schuld, de verwijlinteresten en de gerechtskosten.

Art 12. De aanvaarding van de factuur geldt als akkoord van de cliënt voor alle hierop vermelde voorwaarden.